Menu

Viện Phí

SỞ YTẾ AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TP LX Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-Các căn cứ thu viện phí :

– QĐ số 147/ QĐ UB ngày 30/01/2001 (V/v Thu 1 phần viện phí theo thông tư liên bộ số 14/ TTLB ngày 30/09/95.

– Căn cứ công văn hướng dẫn số 43/ SYT – NVTH (V/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 147 / QĐUb . V/v Thu một phần viện phí. )

— Số : 35/2006/ QĐ -UBND

QUYẾT ĐỊNH :

V/v ban hành mức thu một phần viện phí của một số dịch vụ ytế tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc hệ thống ytế nhà nước trong tỉnh

Nay Bệnh Viện Đa Khoa Tp Long Xuyên thông báo mức thu viện phí giá như sau :